Nasze salony

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu organizowanego przez ŁYKO” S.C. IRENEUSZ ŁYKO, MATEUSZ
ŁYKO

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu (Regulamin) określa zasady, zakres i warunki
  przeprowadzenia konkursu publicznego na platformie facebook.com
 2. Organizatorem Konkursu jest ŁYKO” S.C. IRENEUSZ ŁYKO, MATEUSZ ŁYKO.
  Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.
 3. Promocja, jaką jest Konkurs, nie jest sponsorowana, administrowana, ani
  zorganizowana przez Facebook. Dołączając do Konkursu przekazujesz swoje
  prywatne informacje Organizatorowi. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie
  do celów organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie na platformie facebook w terminie podanym przy
  publikacji Konkursu.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 6. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zasad
  określonych niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie
  internetowej Organizatora: www.jubilerlyko.pl/regulaminkonkursu oraz w lokalu jego
  siedziby.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Konkursu
  należy kierować pod następujący adres e-mail: marketing.jubilerlyko@gmail.com

§2

Cele Konkursu, Uczestnicy i zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez organizatora konkursu
  w treści publikowanego konkursu.
 2. Każdy Uczestnik aby wziąć udział w konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko użytkownicy portalu społecznościowego
  Facebook.com posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
  członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz podmiotów
  zależnych od Organizatora w rozumieniu art.4 k.s.h.
 5. Organizator zastrzega brak możliwości edytowania zadania konkursowego.
 6. Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.com spełniający wymagania
  określone w ust.4 i ust.5 mogą wziąć udział w Konkursie umieszczając zadanie
  konkursowe na www.facebook.com/jubilerlyko. Zamieszczenie zadania konkursowego
  oznacza zgłoszenie się danej osoby do Konkursu.
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz i tylko za pośrednictwem jednego
  konta na portalu społecznościowym Facebook.com.
 8. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone w sposób nieprawidłowy, niepełny lub też
  zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.
 9. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
  oświadczenia, że:
  • • jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  oraz jest użytkownikiem portalu Facebook;
  • • dobrowolnie przystępuje do Konkursu,

• • zapoznał się i zaakceptował Regulamin w całości,
• • wyraża zgodę na komunikację z Organizatorem, w tym w drodze elektronicznej,
we wszelkich kwestiach związanych z Konkursem, w tym w szczególności w celu
otrzymywania od Organizatora informacji o zwycięzcach Konkursu, przyznaniu
nagród, zmianach Regulaminu.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik składa jednocześnie następujące oświadczenie:
  „Działając jako Uczestnik Konkursu na platformie Facebook organizowanego przez ŁYKO”
  S.C. IRENEUSZ ŁYKO, MATEUSZ ŁYKO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych, w postaci imienia i nazwiska w celach niezbędnych do organizacji,
  przeprowadzenia, promocji Konkursu i komunikacji (w tym elektronicznej) w ramach
  Konkursu organizowanego przez ŁYKO” S.C. IRENEUSZ ŁYKO, MATEUSZ ŁYKO
  na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu zgodnie z
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Zostałam/Zostałem
  pouczony o dobrowolności podania danych, aczkolwiek odmowa ich podania jest
  równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz o prawie dostępu
  do danych osobowych i ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania,
  przenoszenia danych oraz usunięcia danych, jak również zostałam/zostałem pouczony o
  prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem, jednocześnie cofnięcie zgody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie. Dane
  Uczestnika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na przetwarzanie lub usunięcia
  postu konkursowego. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zadania konkursowe, które nie dotarły
  do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych
  czy systemu Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieczytelnych,
  niepełnych lub wadliwych danych. Podanie danych obarczonych ww. wadą skutkuje
  brakiem możliwości otrzymania nagrody w Konkursie.
 4. Nagrodami w Konkursie jest voucher do wykorzystania w salonach sprzedaży Łyko o
  wartości 250 zł.

§3

Zasady wyłaniania i nagradzania zwycięskich zadań konkursowych

 1. Zadanie konkursowe zostanie poddane ocenie Komisji Konkursowej złożonej
  z 3 przedstawicieli Organizatora, która wyłoni zwycięzcę konkursu
 2. Treści konkursowe nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności
  naruszać praw osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać
  wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich. Organizator
  zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń zawierających takie treści.
 3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie, wyraża zgodę na publikację treści na
  stronie portalu https://www.facebook.com/jubilerlyko z podaniem imienia i nazwiska
  autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, wyłącznej,
  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji na korzystanie z zadania
  konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;
3) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz
danych;
4) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego oraz
korzystanie z tych zmian i modyfikacji;
5) prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji utworów na poziomie redakcyjnym
(stylistycznym, interpunkcyjnym) internetowego oraz korzystanie z tych zmian i
modyfikacji;
6) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania
urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
7) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej
w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich
fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
8) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;
9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania
utworu, także odpłatnego innym podmiotom,.

 1. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, z
  wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie nagród
  Konkursowych, odbędzie się po zakończeniu Konkursu.
 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na
  nagrody innego rodzaju.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju lub wartości nagrody po
  ogłoszeniu takiej zmiany w czasie trwania Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
  trzecie.
 6. Uczestnicy Konkursu przyjmują, do wiadomości, że uzyskanie przez Uczestnika
  nagrody stanowi dla niego przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 11. Jest Organizator.

§4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

 1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie za pośrednictwem portalu
  Facebook.com na fanpage’u Organizatora dnia 22.12.2021r.
 2. Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą
  wiadomości prywatnej na Facebooku i aby otrzymać nagrodę, zobligowany jest do
  czego / odbiór osobisty / podanie adresu zamieszkania w wiadomości prywatnej
 3. Niestawiennictwo w terminie i miejscu wskazanym w ust.2. jest równoznaczne z
  przepadkiem nagrody.
 4. Każdy Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, wyraża zgodę na
  opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach portalu www.facebook.com/jubilerlyko.
  Imię i nazwisko będzie opublikowane na stronach Organizatora oraz na stronach

portalu www.facebook.com/ po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru
  nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 2. Nagrody nieodebrane lub nieprzyznane z przyczyn dotyczących Zwycięzców
  pozostają własnością Organizatora.

§5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
  zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników
  Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej
  otrzymania przez Organizatora. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
  terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
  jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na
  adres: ul. Kościuszki 103/2U, Wrocław
  , z dopiskiem „Konkurs na FB”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez
  Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu
  reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.
 7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem wysłanym na adres podany w
  reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Niemożliwość przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym
  nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora.
 9. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej
  odwołanie.

§6

Przetwarzanie danych osobowych/klauzula informacyjna

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator, tj. ŁYKO” S.C. IRENEUSZ
  ŁYKO, MATEUSZ ŁYKO.
 • inspektorem ochrony danych osobowych Organizatora jest: ŁYKO” S.C. IRENEUSZ ŁYKO,
  MATEUSZ ŁYKO. e-mail: biuro@jubilerlyko.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
  związanym z organizacją, przeprowadzeniem, promocją Konkursu i komunikacją (w tym
  elektroniczną) w ramach Konkursu;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające z portalu Facebook;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub usunięcia
  zadania konkursowego, natomiast w przypadku Zwycięzców dane osobowe będą
  przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Konkursu;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest
  dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
  wzięcia udziału w Konkursie;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
  międzynarodowych;
 • posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  RODO;
  e) na podstawie art.17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art.17
  ust.3e RODO;
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem oraz z
  uwzględnieniem, że cofnięcie zgody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  a) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie
  materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. Wszelkie
  naruszenia Regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować
  wykluczeniem z Konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie, tj. 14.12.2021
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do warunków
  Regulaminu, przedłużenia lub skrócenia okresu Konkursu lub jego odwołania
  (wcześniejszego zakończenia).
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
 6. Konkurs jest organizowany według przepisów prawa polskiego i wszystkie spory z nim
  związane będą rozstrzygane według tego prawa przez sądy polskie.
Korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce prywatności.